Intermec

Intermec sẽ được tích hợp với Honeywell Scanning & Mobility trong việc kinh doanh giải pháp tự động hóa và quản lý kiểm soát. Hoàn thành việc mua lại sau sự chấp thuận của cổ đông Intermec vào ngày 19  tháng 3 đồng thời cũng nhận được phê chuẩn cần thiết của Liên minh Hoa Kỳ và châu Âu.